Items (0)
£0.00

Spoiled Brat in Dubai Ahlan! Magazine

Spoiled Brat in Dubai Ahlan! Magazine

Click Image to Enlarge

Spoiled Brat in Dubai Ahlan! Magazine

Style Spy : Lamis Khamis as seen on Paris Hilton

This weeks' Ahlan Magazine in Dubai, has featured Spoiled Brat Lamis Khamis snake leggings as seen on Paris Hilton

'Style spy : Wardrobe crisis? Super sassy Paris Hilton wearing wicked snake leggings'

Lamis Khamis snake leggings at Spoiled Brat - we ship to the UAE